Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

sekretariat@zozmyszkow.pl

+48 34 31 582 00

SP ZOZ Myszków

Twoje życie ma znaczenie

Mapa

strony

Kariera

Praktyki/staże

Regulamin organizacji studenckich praktyk zawodowych

Regulamin organizacji studenckich praktyk zawodowych

 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 33/2022
Dyrektora SP ZOZ w Myszkowie  
z dnia  26 kwietnia 2022 r.

 

 

 

Regulamin

organizacji studenckich praktyk zawodowych, praktycznej nauki zawodu i szkolenia praktycznego

 

 

§ 1

Postanowienia ogólne.

 

 1. Regulamin określa warunki realizacji studenckich praktyk zawodowych, praktycznej nauki zawodu i szkolenia praktycznego w Samodzielnym Publicznym  Zespole Opieki Zdrowotnej  w Myszkowie , zwanym dalej Szpitalem
 2. Regulamin ma zastosowanie do organizacji praktyk zawodowych/szkolenia praktycznego przez podmioty prowadzące kształcenie/organizatorów kształcenia w zawodach medycznych i innych mających zastosowanie w ochronie zdrowia lub osób zgłaszających się indywidualnie, z którymi Szpital zawarł umowę/porozumienie w celu ich realizacji.
 3. Studenckie Praktyki zawodowe , praktyczna nauka zawodu i szkolenie praktyczne realizowane w Szpitalu są odpłatne. Koszt udziału ponosi pomiot prowadzący kształcenie / organizator kształcenia lub osoba odbywająca praktykę. Ceny wskazane zostały w Załączniku Nr 1 do niniejszego regulaminu.
 4. Studenckie praktyki zawodowe, praktyczna nauka zawodu i szkolenie praktyczne służą nabyciu wiedzy i kształtowaniu umiejętności niezbędnych w przyszłej pracy zawodowej studenta i praktykanta, są realizowane na podstawie programu nauczania przedstawionego przez właściwy dla studenta lub praktykanta podmiot prowadzący kształcenie/organizatora kształcenia.
 5. Termin realizacji studenckich praktyk zawodowych, praktycznej nauki zawodu i szkolenia praktycznego wynika z harmonogramu procesu nauczania i jest ustalany z opiekunem praktyk. Praktyki zawodowe/szkolenie praktyczne realizowane będzie w dni robocze, od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy opiekuna.
 6. Zakres przedmiotowy studenckich praktyk zawodowych, praktycznej nauki zawodu i szkolenia praktycznego powinien być zgodny z zadaniami realizowanymi przez Szpital.
 7. Realizacja studenckich praktyk zawodowych, praktycznej nauki zawodu i szkolenia praktycznego nie może zakłócać realizacji świadczeń zdrowotnych.

 

§ 2

Zasady oraz tryb przyjęcia na studenckie praktyki zawodowe,

praktyczną naukę zawodu i szkolenie praktyczne.

 

 1. Studencka praktyka zawodowa, praktyczna nauka zawodu, szkolenie praktyczne jest realizowana na podstawie decyzji Dyrektora lub osoby przez niego wyznaczonej.
 2. Przyjęcie na studenckie praktyki zawodowe, praktyczną naukę zawodu i szkolenie praktyczne poprzedza złożenie przez studenta/praktykanta, w terminie co najmniej 14 dni przed rozpoczęciem praktyk, następujących dokumentów:
  1. formularza zgłoszenia na praktykę w Szpitalu, o treści zgodnej ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 2  do niniejszego Regulaminu,
  2. programu zgodnego z kierunkiem kształcenia,
  3. skierowania wystawionego przez podmiot prowadzący kształcenie,
  4. dokumentu potwierdzającego posiadanie ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz odpowiedzialności cywilnej (w czasie praktyk); w przypadku studentów wydziału lekarskiego, lekarsko-dentystycznego, pielęgniarstwa, poszerzonego ubezpieczenia o ryzyko chorób zakaźnych obejmującego pokrycie kosztów postępowania profilaktycznego w przypadku ekspozycji zawodowej,
  5. oświadczenia o pokryciu kosztów ewentualnego profilaktycznego leczenia poekspozycyjnego, w przypadku braku takiego pokrycia przez podmiot prowadzący kształcenie, o treści zgodnej z wzorem stanowiącym Załącznik nr 3 do niniejszego regulaminu,
  6. oświadczenia o zapoznaniu się z niniejszym regulaminem, które jest zawarte w treści formularza zgłoszenia na praktykę w Szpitalu, o którym mowa w ust. 2 pkt a niniejszego regulaminu.

 

 1. Dostarczenie dokumentów, o których mowa w ust. 2 jest warunkiem umożliwiającym rozpoczęcie procedury przyjęcia osób zainteresowanych odbywaniem studenckich praktyk zawodowych, praktycznej nauki zawodu i szkolenia praktycznego;
 2. Dyrektor lub osoba przez niego wyznaczona wydaje pisemną decyzję na podstawie której student/praktykant zostaje przyjęty na praktykę zawodową, praktyczną naukę zawodu, szkolenie praktyczne i jest kierowany do odpowiedniej komórki organizacyjnej Szpitala;
 3. Uprawniony pracownik  Działu Kadr dokona wpisu studenta/praktykanta do rejestru osób odbywających praktykę zawodową/szkolenie praktyczne i wyda studentowi/praktykantowi kartę szkoleń stanowiącą załącznik nr 4;
 4. Student/praktykant, przed rozpoczęciem studenckiej praktyki zawodowej, praktycznej nauki zawodu lub szkolenia praktycznego zobowiązany jest do:
 1. wniesienia opłaty za cały okres praktyk zawodowych /szkolenia praktycznego zgodnej z załącznikiem Nr 1;
 2. odbycia szkoleń w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony danych osobowych, a w przypadku studentów/praktykantów zawodów medycznych również z zakresu zakażeń szpitalnych przed dopuszczeniem do odbycia praktyki zawodowej/szkolenia praktycznego.
 1. Warunkiem rozpoczęcia praktyk jest uzyskanie przez studenta/praktykanta „Zaświadczenia” z  Działu Kadr o przeszkoleniu i spełnieniu wszelkich wymogów o których mowa w niniejszym regulaminie.

 

§ 3

Organizacja i przebieg studenckich praktyk zawodowych,

praktycznej nauki zawodu, szkolenia praktycznego.

 

 1. Szpital w ramach realizacji studenckich praktyk zawodowych, praktycznej nauki zawodu i szkolenia praktycznego zobowiązany jest do:
 1. zorganizowania i przeprowadzenia praktyki zgodnie z programem praktyk przedstawionym przez podmiot prowadzący kształcenie/organizatora kształcenia,
 2. wyznaczenia zakładowego opiekuna praktyki zawodowej/szkolenia praktycznego,
 3. zapewnienia odpowiednich stanowisk pracy, urządzeń, materiałów dydaktycznych, zaplecza socjalnego,
 4. zapewnienia odpowiednich warunków zgodnych z założeniami programowymi studenckich praktyk zawodowych, praktycznej nauki zawodu i szkolenia praktycznego,
 5. dokonania przeszkolenia, o którym mowa w § 2 ust. 6 b, osób odbywających praktyki zawodowe, praktyczną naukę zawodu i szkolenia praktyczne,
 6. zapewnienia bieżącego nadzoru nad realizacją zadań i celów wynikających z programu praktyki zawodowej i szkolenia praktycznego,
 7. umożliwienia osobie wyznaczonej przez podmiot prowadzący kształcenie/organizatora kształcenia sprawowanie nadzoru dydaktycznego nad praktykami zawodowymi/szkoleniem praktycznym oraz kontroli w zakresie wynikającym z realizacji umowy/porozumienia,
 8. potwierdzenia odbycia studenckich praktyk zawodowych, praktycznej nauki zawodu i szkolenia praktycznego na dostarczonym przez studenta/praktykanta dokumencie,
 9. bieżącego rozwiazywania problemów wynikłych w trakcie realizacji studenckich praktyk zawodowych, praktycznej nauki zawodu i szkolenia praktycznego.

 

 1. Szpital w ramach realizacji studenckich praktyk zawodowych, praktycznej nauki zawodu i szkolenia praktycznego ma prawo do:
 1. powiadomienia osoby odpowiedzialnej ze strony podmiotu prowadzącego kształcenie/organizatora kształcenia, w przypadku nagannego zachowania się studenta/praktykanta,
 2. wydalenia studenta/praktykanta z praktyki zawodowej/szkolenia praktycznego w przypadku gdy student/praktykant nie wykonuje poleceń opiekuna praktyk lub gdy zachowanie studenta/praktykanta negatywnie wpływa na opinię Szpitala lub student /praktykant nie zgłasza się na praktykę lub student /praktykant nie przestrzega postanowień niniejszego regulaminu,
 3. żądania od studenta/praktykanta naprawienia wyrządzonej szkody, we wskazanej przez Szpital formie.

 

 1. Podmiot prowadzący kształcenie/organizator kształcenia lub osoba zgłaszających się indywidualnie zobowiązany jest do:
 1. wydania skierowań,
 2. konieczności ubezpieczenia się od następstw nieszczęśliwych wypadków, a w  przypadku studentów/praktykantów zawodów medycznych i zawodów mających zastosowanie w ochronie zdrowia poinformowania o konieczności rozszerzenia ubezpieczenia o ryzyko chorób zakaźnych (ubezpieczenie w zakresie HBV, HCV, HIV) oraz pokryciu ewentualnego profilaktycznego leczenia poekspozycyjnego w przypadku braku takiego pokrycia przez podmiot prowadzący kształcenie/organizatora kształcenia lub ubezpieczyciela,
 3. bieżącego rozwiązywania problemów wynikłych w trakcie realizacji studenckich praktyk zawodowych, praktycznej nauki zawodu, szkolenia praktycznego.
 1. Podmiot prowadzący kształcenie/organizator kształcenia ma prawo do:
 1. sprawowania nadzoru dydaktycznego nad studenckimi praktykami zawodowymi, praktyczną nauką zawodu, szkolenia praktycznego oraz kontroli w zakresie wynikającym z realizacji umowy/porozumienia,
 2. dokonywania oceny studenckich praktyk zawodowych, praktycznej nauki zawodu, szkolenia praktycznego realizowanych w Szpitalu.

 

 1. Funkcję opiekuna pełni osoba spełniająca warunki określone programem kształcenia, posiadająca doświadczenie zawodowe w pracy ze studentami/praktykantami. Opiekuna praktyk wyznacza kierownik komórki organizacyjnej/pielęgniarka oddziałowa lub podmiot prowadzący kształcenie/organizator kształcenia.

 

 1. Do obowiązków opiekuna należy w szczególności: 
 1. zapoznanie studentów/praktykantów z regulaminem organizacyjnym Szpitala, obowiązującymi procedurami i przepisami, ze szczególnym uwzględnieniem zapisów dotyczących komórki organizacyjnej, w której student/praktykant realizuje program, niezbędnymi w przebiegu praktyki zawodowej i szkolenia praktycznego,
 2. odebranie od studentów/praktykantów „Zaświadczenia” wydawanego przez Dział Kadr  o przeszkoleniu oraz spełnieniu wymagań o których mowa w niniejszym Regulaminie,
 3. uzyskania od pacjentów, zgody na obecność studentów/praktykantów podczas udzielania świadczeń zdrowotnych,
 4. przydzielanie zadań wynikających z programu oraz zapewnienie bieżącego nadzoru nad realizacją celów studenckiej praktyki zawodowej, praktycznej nauki zawodu, szkolenia praktycznego,
 5. podanie do wiadomości studentom/praktykantom wymagań stawianych na praktykach zawodowych/szkoleniu praktycznym, sankcji za niespełnienie wymagań,
 6. bieżąca kontrola prowadzenia dzienniczka praktyk, wpisywanie uwag i zaleceń dotyczących sposobu wykonywania prac i zadań, potwierdzenie odbycia praktyki.

 

 1. Opiekun praktyki zawodowej/szkolenia praktycznego uprawniony jest do:
 1. bieżącej kontroli praktyki zawodowej/szkolenia praktycznego,
 2. dokonywania zaliczeń,
 3. prowadzenia dziennika praktyk,
 4. wpisywania uwag i zaleceń dotyczących sposobu wykonywania prac i zadań,
 5. potwierdzania odbycia praktyki zawodowej/szkolenia praktycznego
 1. Opiekun praktyki dopuszcza studenta/praktykanta do praktyk zawodowych, praktycznej nauki zawodu, szkolenia praktycznego po otrzymaniu od studenta/praktykanta „Zaświadczenia” o przeszkoleniu oraz spełnieniu wymagań Regulaminu organizacji studenckich praktyk zawodowych, praktycznej nauki zawodu i szkolenia praktycznego w SP ZOZ w Myszkowie.
 2. Zakończenie praktyk następuje po rozliczeniu się studenta/praktykanta z powierzonych mu zadań i wpisaniu przez opiekuna praktyk zaliczenia w dostarczonym dokumencie.

 

§ 4

Uprawnienia i obowiązki studentów/praktykantów.

 

1. Każdy student/praktykant zobowiązany jest do:

 1. przestrzegania niniejszego Regulaminu;
 2. dbania o dobrą opinię Szpitala i powierzone mienie;
 3. odbycia szkolenia z zakresu bhp, ochrony danych osobowych, a w przypadku studentów/praktykantów zawodów medycznych również z zakresu zakażeń szpitalnych;
 4. posiadania własnej odzieży roboczej i obuwia spełniającego wymogi bhp;
 5. zgłoszenia się na studencką praktykę zawodową, praktyczną naukę zawodu, szkolenie praktyczne o ustalonej godzinie oraz obecności na praktyce zawodowej/szkoleniu praktycznym w godzinach ustalonych przez opiekuna i w harmonogramie praktyki;
 6. starannego wykonywania wyznaczonych zadań;
 7. przestrzegania regulaminu organizacyjnego;
 8. przedstawiania, opiekunowi praktyk, pisemnego usprawiedliwienia w przypadku nieobecności na praktyce zawodowej lub szkoleniu praktycznym;
 9. g) powiadomienia Szpitala o rezygnacji z praktyki zawodowej lub szkolenia praktycznego w terminie nie później niż na 7 dni przed planowanym rozpoczęciem studenckich praktyk zawodowych, praktycznej nauki zawodu i szkolenia praktycznego.

2. Każdy student/praktykant ma prawo do:

 1. udziału w zajęciach wynikających z treści programowych,
 2. korzystania z mienia Szpitala w zakresie niezbędnym do realizacji celów wynikających z programu,
 3. zgłaszania pytań, uwag i oceny zajęć,
 4. uzyskania wpisu w dokumentacji wystawionej przez podmiot prowadzący kształcenie.

 

§ 5

Postanowienia końcowe.

 

 1. Kwestie nieuregulowane w niniejszym regulaminie rozstrzygane są przepisy prawa cywilnego.
Zdjęcie:
Logo serwisu.

SP ZOZ
Myszków

Zdjęcie:
Zdjęcie:

Przewiń stronę na samą górę.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Formularz kontaktowy

Pytanie do burmistrza

Zgłoś usterkę

Ukryj moduł.