Ciekawostki
 • W Szpitalu Powiatowym we wszystkich oddziałach zapewniona jest opieka medyczna zapewniająca diagnostykę oraz uwzględniająca wykonywanie specjalistycznych procedur medycznych.dalej
 • Zespół Opieki Zdrowotnej w Myszkowie powstał 01.10.1972 r. w wyniku zespolenia w jedną całość istniejących już zakładów służby zdrowia. W drodze przekształceń istniejącego Zespołu Opieki Zdrowotnej w 1998r. powstał Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej.dalej
 • Poradniach Rejonowo-Specjalistycznych SP ZOZ w Myszkowie świadczą usługi medyczne zgodnie z profilem specjalizacji są wyposażone w sprzęt i aparaturę medyczną umożliwiającą wykonywanie diagnostyki w szerokim zakresie.dalej

TELEPORADY POZ

Strona główna » TELEPORADY POZ

wielkość tekstu: A | A | A

STANDARD ORGANIZACYJNY TELEPORADY POZ

 

 1. Teleporada udzielana jest w formie rozmowy telefonicznej.
 2. Przy rezerwacji teleporady, pacjent otrzymuje informacje o dniu i godzinie, kiedy lekarz/pielęgniarka/położna zadzwoni. Rezerwacja teleporady jest możliwa na 1 z 3 sposobów:
 1. osobiście lub przez osobę trzecią w Przychodni,
 2. telefonicznie pod nr tel. Przychodni Rejonowo-Specjalistycznych:

Przychodnia nr 1 – 34 3137324, 518 334 479, 518 334 343;

Przychodnia nr 2 – 34 3130713, 518 334 314, 518 334 076;

Przychodnia nr 3 – 34 3158246, 501 663 551, 504 951 314;

Przychodnia w Koziegłowach – 34 3141220, 504 951 311 , 504 951 302;

 1. internetowo wysyłając e-mail na adres: Przychodnia Rejonowo-Specjalistyczna nr 1 – strazacka@zozmyszkow.pl; Przychodnia Rejonowo-Specjalistyczna nr 2 – swiatowit@zozmyszkow.pl; Przychodnia Rejonowo-Specjalistyczna nr 3 – przychodnia3@zozmyszkow.pl; Przychodnia Rejonowo-Specjalistyczna w Koziegłowach kozieglowy@zozmyszkow.pl;
 1. Lekarz/pielęgniarka/położna POZ dzwoni na numer telefonu pacjenta zapisany w karcie pacjenta lub w systemie informatycznym Przychodni.
 2. W razie braku odpowiedzi lekarz/pielęgniarka/ położna podejmuje jeszcze dwukrotną próbę dodzwonienia się w odstępie 5 minutowym. Przy braku kontaktu teleporada zostaje anulowana.
 3. Jeśli pacjent zgłasza chęć odbycia wizyty bezpośrednio w gabinecie lekarza/pielęgniarki/położnej POZ, rejestratorka powiadamia pacjenta o terminie wizyty lub umożliwia bezpośrednią rozmowę telefoniczną z lekarzem/pielęgniarką/położną, w celu ustalenia terminu takiej wizyty.
 4. Obowiązkiem osoby udzielającej teleporady jest:
 1. potwierdzenie, przed jej udzieleniem, tożsamości pacjenta na podstawie danych: nazwiska i imienia, daty urodzenia, płci, adresu miejsca zamieszkania, nr PESEL (w przypadku noworodka nr PESEL matki, a w przypadku osób, które nie mają nadanego numeru PESEL – rodzaj i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość), w przypadku gdy pacjentem jest osoba małoletnia, całkowicie ubezwłasnowolniona lub niezdolna do świadomego wyrażenia zgody – nazwisko i imię (imiona) przedstawiciela ustawowego oraz adres jego miejsca zamieszkania, przekazanych przez niego za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności oraz: na postawie danych wskazanych
  w dokumentacji medycznej bądź deklaracji wyboru lub przy wykorzystaniu elektronicznego konta pacjenta utworzonego w wyniku potwierdzenia jego tożsamości osobiście.
 2. dokonanie adnotacji w dokumentacji medycznej o realizacji świadczenia zdrowotnego
  w formie teleporady,
 3. przeprowadzenie teleporady w warunkach gwarantujących poufność, w tym zapewnienie braku dostępu osób nieuprawnionych do informacji przekazanych za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności w związku z udzieleniem teleporady,
 4. w przypadku przekazywania informacji dotyczącej stanu zdrowia pacjenta, w tym cyfrowego odwzorowania dokumentacji medycznej, za pośrednictwem systemów teleinformatycznych, stosowanie rozwiązań techniczno-organizacyjnych służących zapewnieniu transmisji dokumentów elektronicznych w postaci graficznej i tekstowej,
  w sposób zapewniający ich integralność oraz ochronę przed nieuprawnionym wykorzystaniem, przypadkowym lub niezgodnym z prawem zniszczeniem, utraceniem, zmodyfikowaniem, nieuprawnionym ujawnieniem lub nieuprawnionym dostępem,
 5. dokonanie przez osobę udzielającą teleporady na podstawie badania podmiotowego i po analizie dostępnej dokumentacji medycznej pacjenta, w tym udostępnionej za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, następujących czynności:
 1. udzielenie świadczenia zdrowotnego, w tym ustalenie, czy teleporada jest wystarczająca dla problemu zdrowotnego będącego jej przedmiotem lub,
 2. poinformowanie pacjenta o konieczności udzielenia świadczenia zdrowotnego
  w bezpośrednim kontakcie z pacjentem, jeżeli charakter aktualnego problemu zdrowotnego uniemożliwia udzielenie świadczenia zdrowotnego w formie teleporady.
 1. Podtrzymuje się powszechne stosowanie § 3 ust. 1 pkt f), dotyczące instrukcji o realizacji:
  e-recepty, e-skierowania, e-zlecenia na wyroby medyczne, zlecania badań dodatkowych, założenie przez pacjenta Internetowego Konta Pacjenta, a także złożenie
  e-deklaracji wyboru lekarza/pielęgniarki/położnej.  

Brak artykułów w kategorii.

SP ZOZ Myszków
ul. Aleja Wolności 29, 42-300 Myszków

tel.: (34) 3158-200
e-mail: sekretariat@zozmyszkow.pl

 • 8
 • gal19
 • 5
 • 1
 • 58306
Serwis Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Myszkowie. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Myszkowie świadczy usługi medyczne w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia.
Poleć stronę
Zapytanie
Facebook
Wersja mobilna