Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

sekretariat@zozmyszkow.pl

+48 34 31 582 00

SP ZOZ Myszków

Twoje życie ma znaczenie

Mapa

strony

Dla Pacjenta

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA PACJENTÓW

 

Szanowny Pacjencie

Zgodnie z art. 13 oraz art. 15 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) – dalej jako „RODO” informujemy, iż:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Myszkowie (zwany dalej „Szpitalem”), adres: ul. Aleja Wolności 29, 42-300 Myszków, telefon: (34) 315-82-00, e-mail: sekretariat@zozmyszkow.pl

We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z ich przetwarzaniem może Pani/Pan skontaktować się z naszym Inspektorem ochrony danych kierując korespondencję na adres administratora danych z dopiskiem „dane osobowe” lub bezpośrednio kierując korespondencje na adres poczty elektronicznej iod@zozmyszkow.pl

 

W jakim celu przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe?

Dane osobowe Naszych Pacjentów przetwarzamy w celu:

 • udzielania świadczeń zdrowotnych (diagnostyka, profilaktyka, terapia) oraz zarządzania usługami opieki zdrowotnej (np. rozliczeń z płatnikiem, prowadzenia i przechowywania dokumentacji medycznej, weryfikacji tożsamości przed wizytą (w chwili zgłoszenia, w czasie weryfikacji danych podczas umawiania wizyty za pomocą rejestracji telefonicznej, w rejestracjach szpitalnych, w gabinecie lekarskim lub na oddziale szpitalnym), na podstawie art. 9 ust. 2 pkt h RODO w związku z krajowymi przepisami prawa medycznego, w szczególności ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;
 • prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz rozliczeń podatkowych na podstawie art. 6 ust.1 lit. c RODO w związku z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;
 • zapewnienia zabezpieczenia społecznego, w tym wystawiania zaświadczeń lekarskich i zwolnień, a to na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) oraz art. 9 ust. 2 lit h) RODO w związku z ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, ustawą z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, ustawą z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz innymi właściwymi przepisami prawa krajowego;
 • w celach archiwalnych, naukowych lub statystycznych - na podstawie art. 9 ust. 2 lit. j) RODO;
 • dane mogą być także przetwarzane w celu obrony praw i dochodzenia roszczeń przez administratora danych w związku z prowadzona przez niego działalnością na podstawie art. 9 ust. 2 lit. f RODO.

 

Skąd pozyskujemy dane osobowe Naszych Pacjentów?

Pani/Pana dane osobowe zbieramy bezpośrednio w momencie zgłoszenia oraz w trakcie procesu leczenia. Pani/Pana dane osobowe zbieramy także od innych osób w sytuacjach przewidzianych prawem związanym z ratowaniem zdrowia i życia (np. opiekun prawny, osoba bliska itp.). W przypadku kontynuacji leczenia rozpoczętego w innym miejscu, dane mogą być otrzymywane również od innych placówek medycznych.

Administrator danych jako podmiot leczniczy jest zobowiązany do prowadzenia i przechowywania dokumentacji medycznej, której treść i zakres określają obowiązujące przepisy prawa. Dane zawarte w dokumentacji obejmują m.in. nazwisko i imię (imiona), datę urodzenia, adres miejsca zamieszkania, numer PESEL, jeżeli został nadany, w przypadku noworodka - numer PESEL matki, a w przypadku osób, które nie mają nadanego numeru PESEL - rodzaj i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość, opis stanu zdrowia pacjenta lub udzielonych mu świadczeń zdrowotnych.

 

Kto może uzyskać dostęp do Pani/Pana danych osobowych?

Ograniczyliśmy dostęp do Pani/Pana danych osobowych do niezbędnego minimum i ich odbiorcą mogą być:

 • Osoby wykonujące zawód medyczny zatrudnione lub współpracujące ze Szpitalem.
 • Podmioty do tego uprawnione na podstawie przepisów prawa, w szczególności podmioty uprawnione do dostępu. do dokumentacji medycznej, w szczególności: osoby upoważnione przez Pana/Panią.
 • Inne podmioty udzielające świadczeń zdrowotnych w ramach kontynuacji leczenia.
 • Organy władzy publicznej, w tym Rzecznik Praw Pacjenta i Narodowy Fundusz Zdrowia, sądy, prokuratura, zakłady ubezpieczeń (za Pani/Pana zgodą).
 • Uprawnione na mocy ustaw organy i instytucje, jeżeli badanie zostało przeprowadzone na ich wniosek.
 • Pani/Pana dane mogę być również przekazywane innym podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora.
  • podmiotom leczniczym współpracującym ze Szpitalem w celu zapewnienia ciągłości leczenia oraz dostępności świadczeń zdrowotnych,
  • podmiotom leczniczym współpracującym ze Szpitalem w celu zapewnienia ciągłości leczenia oraz dostępności świadczeń zdrowotnych,
  • dostawcom usług technicznych i organizacyjnych dla Szpitala, które umożliwiają udzielanie świadczeń zdrowotnych (w szczególności dostawcom i podmiotom wyspecjalizowanym w zapewnianiu obsługi technicznej systemów teleinformatycznych i aparatury medycznej),
  • osobom przygotowującym się do wykonywania zawodu medycznego i kształcącym się osobom wykonującym zawód medyczny, w zakresie niezbędnym do realizacji celów dydaktycznych,
  • podmiotom prowadzącym rejestry medyczne na podstawie obowiązujących przepisów prawa,
  • innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, w szczególności art. 26 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta,

przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora.

 

Czy Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane do Państw trzecich lub organizacji międzynarodowych?

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Unią Europejską (np. w sytuacji kontynuacji leczenia zagranicą). W takim przypadku przekazanie danych odbywać się będzie przy zapewnieniu odpowiednich zabezpieczeń, w szczególności w oparciu o stosowną umowę pomiędzy administratorem danych a odbiorcą, która zawierać będzie standardowe klauzule ochrony danych przyjęte przez Komisję Europejską.

 

Jak długo Szpital będzie przechowywał Pani/Pana dane osobowe?

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres zakreślony w art. 29 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta - dokumentacja medyczna jest przechowywana co do zasady przez okres co najmniej
20 lat od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu.;

Dane służące do celów rozliczania świadczeń zdrowotnych, a także dane służące do dochodzenia roszczeń będą przetwarzane przez okres przedawnienia tych roszczeń zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego.;

Dane przetwarzane na potrzeby księgowości i rozliczeń podatkowych będą przetwarzane przez okres 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy.

 

Jakie prawa przysługują w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych?

Posiada Pani/Pan prawo:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 • prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa;
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 • prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych lub z inspektorem ochrony danych w sposób wskazany powyżej. Zakres każdego z tych praw oraz sytuacje, w których można z nich skorzystać, wynikają z przepisów prawa, z którego uprawnienia może Pani/Pan skorzystać, zależeć będzie od podstawy prawnej wykorzystywania przez nas Pani/Pana danych oraz od celu ich przetwarzania.

 

Czy podanie danych osobowych jest obowiązkowe?

Podanie danych osobowych jest warunkiem niezbędnym do udzielenia świadczeń zdrowotnych ze względu na wymogi prawne nałożone na administratora danych, w tym m.in. konieczność prowadzenia dokumentacji medycznej. Odmowa podania danych może być podstawą do odmowy udzielenia świadczenia zdrowotnego. Podanie danych jest również niezbędne do wystawienia rachunku lub faktury.

 

Czy w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych Szpital podejmuje decyzje w sposób zautomatyzowany na temat swoich Pacjentów?

Nie będzie Pani/Pan podlegać decyzjom podejmowanym w sposób zautomatyzowany (bez udziału człowieka).
Pani/Pana dane osobowe nie będą również wykorzystywane do profilowania.

Zdjęcie:
Logo serwisu.

SP ZOZ
Myszków

Zdjęcie:
Zdjęcie:

Przewiń stronę na samą górę.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Formularz kontaktowy

Pytanie do burmistrza

Zgłoś usterkę

Ukryj moduł.